Upozornění na možná překvapivá ujednání obchodních podmínek

Ještě než se pustíte do čtení obchodních podmínek, dovolujeme si jako společnost F.X.C.G. Education s.r.o. tímto upozornit na následující ustanovení obchodních podmínek, která by potenciálně mohla být vnímána jako překvapivá.

Vzhledem k tomu, že si vážíme našich zákazníků chceme tak předejít všem nedorozuměním a jak všichni víme, ne každý z nás čte obchodní podmínky písmeno po písmenu. Jako naši zákazníci tak tímto berete na vědomí, že jsme Vás upozornila na následující ustanovení, která souhlasem s obchodními podmínkami výslovně přijímáte:

 • bod II/7, zabývající se zákazem zpřístupnění obsahu třetím osobám,
 • bod II/7, zabývající se právem zrušit účet zákazníka v případě neaktivity nebo porušení povinností,
 • bod III/11, zabývající se možností odmítnou uzavření smlouvy se zákazníkem,
 • bod V/1, zabývající se okamžikem poskytnutí služby a vzdáním se práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní s ohledem na to, že služba bude poskytnuta okamžitě,
 • bod VI/7, zabývající se nemožností vrácení ceny za prezenční školení v případě neúčasti,
 • bod VII/8, zabývající se okamžikem poskytnutí služby a vzdáním se práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní s ohledem na to, že služba bude poskytnuta okamžitě,
 • bod IX/6, zabývající se zabývající se nemožností vrácení ceny za konzultační blok, kterého se zákazník nezúčastní,
 • bod XIV/4, zabývající se možností jednostranně změnit obchodní podmínky z naší strany,
 • bod XIV/5, zabývající se zproštění našich povinností v případě vyšší moci,
 • Upozornění dle bodu X týkající se toho, že všechny informace, poskytnuté zákazníkům prostřednictvím vzdělávacích služeb, jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích a toho, že žádná z těchto informací v žádném případě neslouží coby investiční či obchodní doporučení, včetně upozornění na to, že nejsme registrovaným brokerem, investičním poradcem ani makléřem.

Pevně věříme, že tímto transparentním upozorněním jsme Vás upozornili na všechno, co by Vás v obchodních podmínkách níže mohlo překvapit. Věříme také, že náš vstřícný krok oceníte.

Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost F.X.C.G. Education s.r.o., IČ: 09207392, DIČ: CZ09207392 se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 117812 (dále také jen „Společnost“) je provozovatelem webové stránky https://www.fxcg-education.cz  http://www.fxcg.cz (dále také jen „Webová stránka“), v rámci které poskytuje vzdělávací služby (dále také jen „Služby“). 
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují v souladu s ustanovením § 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších novel, vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy o poskytnutí vzdělávacích služeb (dále také jen „Smlouva“) uzavřené mezi Společností a jinou fyzickou osobou (dále také jen „Zákazník“), a to prostřednictvím rozhraní Webové stránky (dále také jen „e-shop“).
 3. Všeobecné obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu uzavřít Smlouvu, je právnickou osobou či osobou, která jedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání
 4. Zákazník je povinen se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jen „VOP“) seznámit před uskutečněním objednávky. Zákazník odesláním/jiným uskutečněním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí.
 5. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat mezi Společností a Zákazníkem v podobě písemné dohody. Odchylná ujednání v takové dohodě mají přednost před ustanoveními VOP.
 6. Společnost si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či jakkoli jinak upravovat znění těchto VOP.

II. Uživatelský účet

 1. Na základě registrace Zákazníka provedené na Webové stránce může Zákazník přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Zákazník provádět objednávání Služeb (dále jen „uživatelský účet“) a rovněž k těmto Službám přistupovat. 
 2. Službou se rozumí online kurz v podobě výukové video lekce, výukového textu či jiné obdobné výukové služby, dostupné prostřednictvím Webové stránky (dále také jen „Online kurz“). Pro zpřístupnění Online kurzu je vždy vyžadováno stabilní internetové připojení a registrace uživatelského účtu Zákazníka. 
 3. Službou se také dále rozumí školení v prezenční podobě, kterého se Zákazník může zúčastnit, které se koná v termínu určeném Společností a na místě určeném Společností (dále také jen „Prezenční školení“). 
 4. Službou se také dále rozumí přístup k informačnímu kanálu, obsahujícímu tržní analýzy (dále také jen „Tržní analýzy“).
 5. Při registraci na Webové stránce a při objednávce Služeb je Zákazník povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Zákazník při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené nakupujícím v uživatelském účtu a při objednávání Služeb jsou Společností považovány za správné.
 6. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.
 7. Zákazník není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám, ani není oprávněn zpřístupnit Online kurz či jiné informace, které jsou obsahem jeho uživatelského účtu, jakékoli třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Společnosti.
 8. Společnost může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Zákazník svůj uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá, či v případě, kdy Zákazník poruší své povinnosti ze Smlouvy (včetně porušení ustanovení těchto VOP).
 9. Zákazník bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Společnosti, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. Objednávka, uzavření Smlouvy 

 1. Webové rozhraní e-shopu obsahuje informace o Službách včetně jejich cen a možností úhrady. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu. Tímto ustanovením není omezena možnost Společnosti uzavřít smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
 2. Pro objednání Služby vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
  • objednávaných Službách (objednávané vzdělávací služby „vloží“ Zákazník do elektronického nákupního košíku webového rozhraní e-shopu),
  • způsobu úhrady ceny Služeb (dále společně jen jako „Objednávka“).
 3. Před zasláním Objednávky Společnosti je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Společnosti kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Společností považovány za správné.
 4. Odeslání Objednávky se považuje za takový úkon Zákazníka, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané Služby, cenu, osobu Zákazníka, způsob úhrady ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na Webové stránce a potvrzení Zákazníka o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 5. Společnost neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „elektronická adresa Zákazníka“). 
 6. Společnost je vždy oprávněna v závislosti na charakteru Objednávky (objem požadovaných Služeb, celková výše ceny) požádat Zákazníka o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).
 7. Smluvní vztah mezi Společností a Zákazníkem vzniká doručením přijetí Objednávky (akceptací), jež je Společností zasláno Zákazníkovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka.
 8. Zákazník má právo zrušit Objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření Smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku provedení platby za Službu. Zrušení Objednávky je zákazník povinen Společnosti oznámit prostřednictvím emailu nebo telefonu.
 9. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.
 10. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Společností archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.
 11. Společnost si vyhrazuje právo nepotvrdit přijetí Objednávky, resp. Objednávku nepřijmout a neuzavřít se Zákazníkem Smlouvu. V takovém případě nevzniká mezi Společností a Zákazníkem žádný smluvní vztah a Společnost není objednávkou Zákazníka nijak zavázána. Společnost je oprávněna odmítnout Objednávku zejména v těchto případech:
  1. Zákazník používá Webové stránky způsobem, který omezuje či obtěžuje ostatní Zákazníky nebo Společnost,
  2. Zákazník poskytuje služby nebo je podnikatelem v oboru, který přímo nebo nepřímo, částečně nebo zcela konkuruje jakékoliv hlavní nebo doplňkové činnosti Společnosti nebo má ve vztahu ke Společnosti soutěžní povahu, 
  3. Zákazník osobě, jejíž obchodní činnost přímo nebo nepřímo, částečně nebo zcela konkuruje jakékoliv hlavní nebo doplňkové činnosti Společnosti poskytuje služby, je u ní zaměstnán nebo má v takové osobě majetkovou účast či působí jako její zmocněnec nebo statutární orgán,
  4. v jiných obdobně závažných případech.

IV. Cena Služeb

 1. Cenu Služeb může Zákazník uhradit Společnosti následujícími způsoby:
  • bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay - poskytovatelem platební brány je společnost GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, se sídlem č.p. 67, 370 01 Planá; platby probíhají po přesměrování na zabezpečené servery poskytovatele platební brány, Společnosti nejsou předávány údaje o platební kartě či jiné citlivé údaje týkající se prováděné platby vyjma informace o tom, zda byla platba úspěšně přijata či nikoli, 
  • převodem na bankovní účet č. 853149907, vedený u Raiffeisenbank, přičemž variabilní symbol tvoří číslo Objednávky, které Zákazník obdrží e-mailem,
  • u platby produktu Tržní analýzy bezhotovostně prostřednictvím platební brány ComGate - poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s., IČ: 27924505, se sídlem Gočárova třída 1754/48b, Pražské Předměstí, 500 02 Hradec Králové; platby probíhají po přesměrování na zabezpečené servery poskytovatele platební brány, Společnosti nejsou předávány údaje o platební kartě či jiné citlivé údaje týkající se prováděné platby vyjma informace o tom, zda byla platba úspěšně přijata či nikoli.
 1. V případě, že cena Služeb nebude uhrazena nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Společnosti, považuje se Objednávka za stornovanou a tato skutečnost představuje rozvazovací podmínku účinnosti Smlouvy. O ukončení účinnosti Smlouvy v takovém případě nebude již Zákazník Společností písemně informován. 
 2. Společnost nepožaduje od Zákazníka zálohu či jinou obdobnou platbu. 
 3. V případě bezhotovostní platby je závazek Zákazníka uhradit cenu Služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Společnosti.
 4. Případné slevy z ceny Služby poskytnuté Společností Zákazníkovi nelze vzájemně kombinovat.
 5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Společnost ohledně plateb prováděných na základě Smlouvy Zákazníkovi daňový doklad – fakturu. Společnost je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví Společnost Zákazníkovi po uhrazení ceny Služby a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu Zákazníka.

V. Online kurz

 1. Společnost Zákazníkovi umožňuje přistupovat k Online kurzu prostřednictvím uživatelského účtu, ze kterého je Zákazník oprávněn sledovat výuková videa a číst výukové texty. Online kurz je Zákazníkovi zpřístupněn nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy Společnost obdrží platbu za jeho zpřístupnění. Za okamžik poskytování Služby Zákazníkovi se má okamžik, kdy se Zákazník přihlásí do uživatelského účtu, v rámci kterého je mu zpřístupněn Online kurz. Zákazník souhlasí s tím, že Společnost jako poskytovatel zahájí poskytování vzdělávacích služeb prostřednictvím Online kurzu dle těchto podmínek v souladu s předchozí větou, tj. před uplynutím zákonné lhůty pro odstoupení od smlouvy, a Zákazník proto nebude mít právo odstoupit od smlouvy dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Zákazník je oprávněn využívat obsah Online kurzu výhradně pro svou osobní potřebu a není oprávněn obsah Online kurzu zpřístupnit třetím osobám, ani je jakýmkoli způsobem šířit. Zákazník rovněž není oprávněn výuková videa nebo texty stahovat, ukládat na medium určené k ukládání digitálních dat, pořizovat jejich audiovizuální (či jiné) kopie či je jinak zaznamenávat. Zákazník není bez souhlasu Společnosti oprávněn užívat jakékoli části textů či grafické podoby Online kurzů a bere na vědomí, že obsah Online kurzů je jako autorské dílo Společnosti chráněn autorským právem.
 3. Zákazník bere na vědomí, že z důvodu technických potíží, aktualizace systémů a jiné nezbytné údržby může být uživatelský účet dočasně nefunkční či nedostupný, přičemž maximální rozsah nefunkčnosti či nedostupnosti uživatelského účtu činí 24 hodin v jednom kalendářním měsíci. Společnost není odpovědná za nefunkčnost či nedostupnost uživatelského účtu způsobenou Zákazníkem či třetí osobou.
 4. Výuková videa, výukové texty a obsah Online kurzu je autorským dílem Společnosti

VI. Prezenční školení

 1. Společnost Zákazníkovi, který si zakoupil a absolvoval Online kurz, umožňuje zúčastnit se Prezenčního školení, na kterém jsou dále prohloubeny znalosti získané prostřednictvím Online kurzu. 
 2. Termín a místo konání Prezenčního školení je určeno Společností.
 3. Nezbytným předpokladem pro účast na Prezenčním školení je předchozí absolvování Online kurzu a vlastní notebook s internetovým připojením. 
 4. Cena Prezenčního školení zahrnuje náklady na provedení Prezenčního školení, zejména náklady na lektora a náklady spojené s nájmem prostor, ve kterých se Prezenční školení koná. Cena nezahrnuje žádné jiné náklady, zejména pak nezahrnuje Prezenční školení v provedení odlišném od popisu uvedeného na Webových stránkách ani náklady na přepravu Zákazníka na místo Prezenčního školení.
 5. Zákazník je povinen písemně sdělit Společnosti, že má zájem zrušit objednávku Prezenčního školení, a to neprodleně poté, co se dozví o důvodu pro zrušení objednávky Prezenčního školení. 
 6. Zákazník, který není podnikatelem, má při objednávce Prezenčního školení či produktu Tržní analýzy právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději 14. den ode dne objednání Prezenčního školení (za předpokladu, že v této lhůtě nebylo započato s plněním Prezenčního školení) či ode dne objednání produktu Tržní analýzy. Odstoupení je možno provést elektronickou formou prostřednictvím emailu info@fxcg.cz s prohlášením, že Zákazník od Smlouvy odstupuje, či prostřednictvím formuláře dostupného zde. Zákazníkovi bude poté zaslán dobropis s částkou odpovídající zaplacené ceně Prezenčního školení či produktu Tržní analýzy. Uhrazená cena bude vrácena Zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy emailovou zprávou Společnosti na bankovní účet, ze kterého byla taková úhrada přijata na bankovní účet Společnosti.
 7. V případě, že se Zákazník Prezenčního školení nezúčastní, již uhrazená cena za Prezenční školení se Zákazníkovi nevrací.
 8. Dojde-li ke zrušení Prezenčního školení z důvodů na straně Společnosti po úhradě ceny za Prezenční školení provedené Zákazníkem, bude Zákazníkovi na základě jeho písemné žádosti vrácena celá uhrazená cena zpět na bankovní účet, ze kterého byla taková úhrada přijata na bankovní účet Společnosti, a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy k vrácení ceny Společnosti.
 9. Společnost si vyhrazuje právo zrušit objednávku Prezenčního školení v případě, že nedojde k naplnění minimální kapacity Prezenčního školení, stanovené Společností, která je uvedena v popisu prezenčního školení na Webové stránce. O nenaplnění kapacity se Společnost zavazuje informovat Zákazníka elektronicky prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na adresu Zákazníka, uvedenou v objednávce, a to nejpozději 7 dnů přede dnem předpokládaného konání Prezenčního školení. V takovém případě bude Zákazníkovi na základě jeho písemné žádosti vrácena celá uhrazená cena zpět na bankovní účet, ze kterého byla taková úhrada přijata na bankovní účet Společnosti, a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy k vrácení ceny Společnosti.
 10. V případě, že Zákazník absolvuje prezenční školení, může mu být ze strany Společnosti zpřístupněna diskuzní skupina v aplikaci DISCORD, jejímž účelem je výměna informací týkajících obchodování na finančních trzích mezi účastníky prezenčního školení. Zákazník bere na vědomí, že obsah informací, zveřejněných v této diskuzní skupině, netvoří Společnost a za tento obsah Společnost rovněž nenese žádnou odpovědnost. Žádná z informací zveřejněných v této skupině v žádném případě neslouží coby investiční či obchodní doporučení. Diskuzní skupina slouží výhradně pro studijní účely. Zákazník bere na vědomí, že v rámci skupiny je povinen dodržovat pravidla slušného chování a je povinen zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se prostřednictvím diskuzní skupiny dozví. Společnost si vyhrazuje právo kdykoli přístup do této diskuzní skupiny Zákazníkovi zrušit, a to i bez udání důvodu. 
 11. Zákazník bere na vědomí, že před účastí na Prezenčním školení bude ze strany Společnosti vyžadován podpis Zákazníka na prohlášení o účastníka o mlčenlivosti, které je dostupné zde. V případě, že Zákazník odmítne toto prohlášení podepsat, nebude mu umožněno zúčastnit se Prezenčního školení.

VII. F.X.C.G. Signály & analýzy

 1. Společnost Zákazníkovi, který si zakoupil službu F.X.C.G. Signály & analýzy, zpřístupní informační kanál v aplikaci Discord. Součástí tohoto informačního kanálu jsou pravidelné informace a komentáře k vývoji hlavních měn a odkazy na relevantní zdroje. 
 2. Zákazník bere na vědomí, že pro využívání služby F.X.C.G. Signály & analýzy je nezbytná instalace aplikace Discord na příslušném mobilním zařízení a rovněž zřízený účet v aplikaci Discord.
 3. Veškeré informace, dostupné prostřednictvím informačního kanálu F.X.C.G. Signály & analýzy, jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích. Žádná z těchto informací v žádném případě neslouží coby investiční či obchodní doporučení. 
 4. V případě zakoupení produktu F.X.C.G. Signály & analýzy ve formě měsíčního nebo čtvrtletního předplatného je Zákazník oprávněn službu v průběhu jejího poskytování zrušit, přičemž ke zrušení dojde ke konci Zákazníkem uhrazeného měsíčního nebo čtvrtletního období. Zákazník nemá právo na vrácení poměrné částky uhrazeného předplatného za zbývající nevyčerpanou dobu užívání produktu F.X.C.G. Signály & analýzy. Tím není dotčeno žádné právo zákazníka jako spotřebitele. 
 5. V případě zakoupení produktu F.X.C.G. Signály & analýzy za zvýhodněnou cenu ve formě ročního předplatného je Zákazník oprávněn službu v průběhu jejího poskytování zrušit, přičemž ke zrušení dojde do 30 dnů ode dne kdy Zákazník požádá Společnost o její zrušení, Zákazník však nemá právo na vrácení poměrné částky uhrazeného předplatného za zbývající nevyčerpanou dobu užívání produktu F.X.C.G. Signály & analýzy. Tím není dotčeno žádné právo zákazníka jako spotřebitele. 
 6. Zákazník může zrušit odběr služby F.X.C.G. Signály & analýzy prostřednictvím adresy https://billing.stripe.com/p/login/8wMeUX5BZb9M4rC5kk 
 7. Vzhledem k tomu, že předmětem služby F.X.C.G. Signály & analýzy je poskytnutí digitálního obsahu, který je Zákazníkovi zpřístupněn okamžitě po provedení platby za službu F.X.C.G. Signály & analýzy, Zákazník výslovně souhlasí se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že tím zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy podle § 1837 písm. l) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

VIII. Členství v programu Trading Floor

 1. Společnost Zákazníkovi, který si zakoupil a absolvoval Online kurz a který si zakoupil a absolvoval Prezenční školení umožňuje stát se členem programu Trading Floor, v rámci kterého jsou dále detailněji prohloubeny znalosti získané prostřednictvím Online kurzu a Prezenčního školení a Zákazníkovi je umožněno sdílení a rozvíjení podnikatelských a osobnostních dovedností zejména v oblasti tradingu. 
 2. Nezbytným předpokladem pro členství v programu Trading Floor je předchozí absolvování Online kurzu, předchozí absolvování Prezenčního školení a vlastní notebook s internetovým připojením. 
 3. Členství v programu Trading Floor umožňuje Zákazníkovi využívat následující sdílené služby:
  • ve stanovených dnech (pondělí a/nebo čtvrtek v době od 09:00 do 17:00 hod) využívat sdílené prostory Bohunická cesta 16, 664 48 Moravany (dále také jen „sdílený prostor“) v rozsahu jednoho pracovního místa,
  • ve stanovených dnech (dle typu členství) možnost konzultace dovedností Zákazníka v oblasti tradingu,  
  • možnost zakoupení nealkoholických nápojů,
  • možnost asistence při rozboru fundamentální analýzy Zájemce,
  • možnost využívání závodních trenažérů,
  • možnost využívání herní konzole Playstation,
  • možnost využívání posilovny,
  • možnost využívání parkovacího místa,
  • možnost využívání služeb „barbershop“ za zvýhodněnou cenu,
  • možnost zapůjčení vozidla za zvýhodněnou cenu,
  • možnost jízdy (jako spolujezdec) ve vozidle Porsche GT3 Cup za zvýhodněnou cenu,
  • možnost zajištění obědového menu za zvýhodněnou cenu.
 4. Zákazník bere na vědomí, že členství v programu Trading Floor je sdílené a rovněž služby, které jsou v rámci členství Zákazníkovi poskytovány, jsou zároveň poskytovány dalším osobám, tj. Zákazníkům Společnosti, kteří splňují totožné podmínky.
 5. Zákazník je oprávněn při objednávce členství v programu Trading Floor zvolit jeden z následujících typů členství:
  • členství na den; v rámci tohoto členství si Zákazník vybere konkrétní den (pondělí či čtvrtek dle nabídky webového formuláře na Webové stránce), během kterého může mezi 09:00 a 17:00 hod využívat služby uvedené v odst. 3. tohoto článku VOP,
  • členství na měsíc; v rámci tohoto členství si Zákazník vybere měsíc, během kterého může každé pondělí a čtvrtek (nejedná-li se o státem uznávaný svátek) mezi 09:00 a 17:00 využívat služby uvedené v odst. 3 tohoto článku VOP.
 6. Zákazník má při objednávce členství v programu Trading Floor právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději 14. den ode dne objednání členství v programu Trading Floor (za předpokladu, že v této lhůtě nebylo započato s plněním, tedy že Zákazník nevyužil a ani dosud neměl možnost využít daných služeb spojených s členstvím). Odstoupení je možno provést elektronickou formou prostřednictvím emailu info@fxcg-education.cz s prohlášením, že Zákazník od Smlouvy odstupuje, či prostřednictvím formuláře dostupného zde. Zákazníkovi bude poté zaslán dobropis s částkou odpovídající zaplacené ceně členství v programu Trading Floor. Uhrazená cena bude vrácena Zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy emailovou zprávou Společnosti na bankovní účet, ze kterého byla taková úhrada přijata na bankovní účet Společnosti.
 7. V případě, že se Zákazník v jím zvolený termín nedostaví do sdíleného prostoru a nevyužije sdílené služby či tyto využije jen zčásti, již uhrazená cena za členství v programu Trading Floor se Zákazníkovi nevrací.
 8. Dojde-li ke zrušení možnosti Zákazníka využít v jím objednaný termín sdílený prostor a služby, specifikované v odst. 3 tohoto článku VOP z důvodů na straně Společnosti po úhradě ceny za členství v programu Trading Floor provedené Zákazníkem, bude Zákazníkovi na základě jeho písemné žádosti vrácena uhrazená cena (resp. poměrná část) zpět na bankovní účet, ze kterého byla taková úhrada přijata na bankovní účet Společnosti, a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy k vrácení ceny Společnosti.
 9. V případě, že Zákazník využije možnosti členství v programu Trading Floor, zavazuje se dodržovat podmínky stanovené „Provozním řádem Trading Floor“, jehož znění je k dispozici zde.
 10. Zákazník je povinen zajistit si veškerá nezbytná povolení, oprávnění, souhlasy či jiné obdobné podklady, které jsou nezbytné pro provozování jakýchkoli aktivit, které bude v rámci spoluužívání prostor Trading Floor provádět, a to tak, aby žádným způsobem neohrozil bezpečnost, zdraví či dobré jméno osob, které užívají prostor Trading Floor, či Společnosti. 
 11. Zákazník bere na vědomí, že Společnost není odpovědná za jakoukoli škodu, která Zákazníkovi vznikne jednáním třetích stran, tj. zejména, nikoli však výlučně, ostatními uživateli prostoru Trading Floor. 
 12. Zákazník je povinen na svůj náklad zřídit a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám z titulu fyzické újmy (škoda na zdraví či životě) a zničení či poškození jejich majetku v prostoru Trading Floor a samotného prostoru Trading Floor a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou svou provozní činností na majetku v prostoru Trading Floor a samotného prostoru Trading Floor, přičemž Zákazník je povinen Společnosti, na její žádost, existenci uvedených pojištění prokázat buď formou pojistky nebo pojistného certifikátu.       
 13. Členství zaniká po uplynutí zvolené doby (tj. buď po uplynutí jednoho dne u členství dle odst. 5 písm. a) tohoto článku VOP či po uplynutí jednoho měsíce u členství dle odst. 5 písm. B) těchto VOP). 
 14. Společnost je oprávněna zrušit členství každému Zákazníkovi, který porušuje podmínky stanovené Provozním řádem Trading Floor či se chová způsobem, který poškozuje Společnost nebo jiné Zákazníky Společnosti. 

IX. Program Mentoring

 1. Společnost Zákazníkovi, který si zakoupil a absolvoval Online kurz a který si zakoupil a absolvoval Prezenční školení umožňuje zúčastnit se programu Mentoring v rámci kterého jsou individuálně prohloubeny znalosti získané prostřednictvím Online kurzu a Prezenčního školení, a to dle konkrétních požadavků Zákazníka. 
 2. Nezbytným předpokladem pro členství v programu Mentoring je předchozí absolvování Online kurzu, předchozí absolvování Prezenčního školení a vlastní notebook s internetovým připojením. 
 3. V rámci programu Mentoring poskytne Společnost Zákazníkovi individuální konzultace v rozsahu 8 konzultačních bloků měsíčně, přičemž každý z konzultačních bloků trvá nejméně 1 hodinu. Konzultační blok probíhá osobně v prostorech určených Společností či prostřednictvím elektronické dálkové komunikace (dle přání Zákazníka v rámci platformy Zoom, Discord, Google Meet apod.).
 4. Termíny konzultačních bloků a jejich obsah jsou vždy určeny dohodou mezi Zákazníkem a Společností, resp. školitelem.
 5. Zákazník má při objednávce programu Mentoring právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodu, a to nejpozději 14. den ode dne objednání programu Mentoring (za předpokladu, že v této lhůtě nebylo započato s plněním, tedy že Zákazník nevyužil a ani dosud neměl možnost využít program Mentoring). Odstoupení je možno provést elektronickou formou prostřednictvím emailu info@fxcg-education.cz s prohlášením, že Zákazník od Smlouvy odstupuje, či prostřednictvím formuláře dostupného zde. Zákazníkovi bude poté zaslán dobropis s částkou odpovídající zaplacené ceně členství v programu mentoring. Uhrazená cena bude vrácena Zákazníkovi nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy emailovou zprávou Společnosti na bankovní účet, ze kterého byla taková úhrada přijata na bankovní účet Společnosti.
 6. V případě, že se Zákazník z důvodů na své straně nezúčastní konzultačního bloku, již uhrazená cena za program mentoring (či jeho část) se Zákazníkovi nevrací.
 7. Dojde-li ke zrušení možnosti Zákazníka využít konzultační blok z důvodů na straně Společnosti po úhradě ceny za program Mentoring provedené Zákazníkem, bude Zákazníkovi nabídnut konzultační blok v náhradním termínu. Nebude-li z objektivních důvodů možné takový termín sjednat, bude na základě jeho písemné žádosti vrácena uhrazená cena (resp. její poměrná část) zpět na bankovní účet, ze kterého byla taková úhrada přijata na bankovní účet Společnosti, a to nejpozději do 10 pracovních dní ode dne doručení výzvy k vrácení ceny Společnosti.

X. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).
 2. Společnost odpovídá Zákazníkovi, že poskytnutá Služba nemá vady a je způsobilá k použití, na které je určena. 
 3. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Společnosti na adrese jejího sídla, eventuálně písemně (e-mailem nebo prostřednictvím poštovní zásilky). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Společnost obdržela od Zákazníka reklamaci.
 4. Bližší informace o uplatnění práv z vadného plnění stanovuje Reklamační řád, který je dostupný zde.
 • Všechny informace, poskytnuté Zákazníkům ze strany Společnosti prostřednictvím vzdělávacích služeb, jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na finančních trzích. Žádná z těchto informací v žádném případě neslouží coby investiční či obchodní doporučení. Zákazník bere na vědomí, že Společnost není registrovaným brokerem, investičním poradcem ani makléřem. 

 

XI. Další práva a povinnosti smluvních stran

 1. Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tedy sporů mezi Společností a Zákazníkem, který není podnikatelem), ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 3. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů ze Smlouvy mezi Společností a Zákazníkem.
 4. Společnost je oprávněna k poskytování služeb na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
 5. Zákazník tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

XII. Ochrana osobních údajů

 1. Svou informační povinnost vůči Zákazníkům ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi provozovatelem (Společností) a Zákazníkem, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Společností plní provozovatel (Společnost) prostřednictvím zvláštního dokumentu – Zásadami zpracování osobních údajů, který je dostupný zde
 2. Uzavřením smlouvy s provozovatelem (Společností) osobou Zákazníka, jejíž součástí jsou vždy tyto obchodní podmínky, Zákazník výslovně prohlašuje, že je seznámen se zásadami zpracování osobních údajů, s jejichž zněním se před uzavřením Smlouvy Zákazník seznámil. 
 3. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

XIII. Důvěrné informace

Zákazník je povinen uchovat v tajnosti veškeré informace, které se dozvěděl v souvislosti s uzavřením a plněním Smlouvy, ať jsou již poskytnuty písemně, ústně, konkludentně či jiným způsobem, zejména pak informace o Společnosti, dalších Zákaznících, používaných postupech, obsahové náplni vzdělávacích služeb, obsahu Online kurzu a obsahu Prezenčního školení a jakékoli další interní informace obdobného charakteru (dále jen „důvěrné informace“). Zákazník se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Společnosti nesdělit důvěrné informace třetí osobě, nezneužít důvěrné informace k poškození dobrého jména Společnosti a zavazuje se důvěrné informace chránit před únikem. Za porušení této povinnosti se nepovažuje takové zveřejnění důvěrných informací, ke kterému dojde na základě zákona nebo na základě rozhodnutí orgánu veřejné moci, nebo pokud se tyto důvěrné informace stanou obecně známými či veřejně přístupnými jinak než prostřednictvím některé ze smluvních stran. Pokud Zákazník poruší povinnost ochrany důvěrných informací, je povinen k náhradě újmy Společnosti v plné výši bez zbytečného odkladu poté, co mu bude Společností taková újma písemně vyúčtována.

XIV. Závěrečná ujednání

 1. Veškerá práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.
 2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky Smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 3. Od těchto obchodních podmínek je možné se odchýlit pouze na základě vzájemného souhlasu a dohodnutého nového obsahu obou smluvních stran. V případě, že by odlišnost od těchto obchodních podmínek vzešel pouze od jedné ze smluvních stran, aniž by ji druhá smluvní strana akceptovala, postupuje se dle těchto VOP.
 4. Společnost je oprávněna v souladu s ust. § 1752 odst. 1 občanského zákoníku jednostranně změnit, doplnit či zrušit tyto VOP v případech, ve kterých vyplývá rozumná potřeba jejich změny. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem, zejména na své webové stránce. V případě změny VOP se změněnými VOP řídí Smlouvy uzavřené po dni účinnosti změněných VOP, není-li smluvně ujednáno jinak. Zákazník má právo, v případě nesouhlasu s obsahem změněných či doplněných VOP, tento nesouhlas sdělit Společnosti ve lhůtě sedmi dnů od okamžiku, kdy se o změně či doplnění VOP dozvěděl nebo dozvědět mohl. Neučiní-li tak, má se za to, že Zákazník změny či doplňky VOP akceptoval.
 5. V případě vyšší moci je Společnost zproštěna všech svých povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek a jakékoliv jejich nedodržení ze strany Společnosti bude tolerováno, stejně jako nebude Společnost odpovědná za jakoukoli případnou škodu v situaci, kdy takovéto nedodržení bude způsobeno některou z příčin vyšší moci. Za vyšší moc se považuje zejména živelní pohroma či pohromy, svévolné jednání třetích osob, revoluce, povstání, vzpoura, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, obsazení majetku nezbytného pro plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, války, invaze, mobilizace, embargo, vojenský režim, nouzový stav, stav ohrožení státu, mimořádné opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, krizové opatření, změna politické situace, která omezuje či znemožňuje plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, znečištění radioaktivitou z jaderného paliva nebo z jakékoliv jiné nebezpečné součásti výbušného jaderného zařízení nebo součásti takového zařízení, teroristický útok, nečinnost státních orgánů, v době uzavření Smlouvy objektivně nepředvídatelný vliv a nařízení orgánů veřejné správy, jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy s retroaktivní časovou působností, které brání Společnosti v plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a Společnost je nemohla předvídat, překonat nebo odvrátit ani ovlivnit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat či prodlení třetích osob. 
 6. Kontaktní údaje Společnosti: adresa pro doručování F.X.C.G. Education s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, adresa elektronické pošty info@fxcg.cz.
 7. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 8. 2021 a ruší veškerá předchozí ustanovení a zvyklosti. Společnost si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram