Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

 1. Společnost F.X.C.G. Education s.r.o., IČ: 09207392, DIČ: CZ09207392 se sídlem Koperníkova 4526/1, Židenice, 615 00 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 117812 (dále také jen „Společnost“) je pořadatelem sportovní akce s názvem „FXCG Cars Day“ konané dne 29.7.2023. 
 2. Tyto všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují podmínky prodeje vstupenek na akci FXCG Cars Day a všechna vzájemná práva a povinnosti s tímto smluvním vztahem související, a to mezi Společností a jinou fyzickou osobou (dále také jen „Zákazník“) prostřednictvím rozhraní webové stránky www.fxcg-education.cz/carsday/ (dále také jen „e-shop“).
 3. Zákazník je povinen se s těmito všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jen „VOP“) seznámit před uskutečněním objednávky. Zákazník odesláním/jiným uskutečněním objednávky vstupenek potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi výslovně souhlasí.
 4. Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat mezi Společností a Zákazníkem v podobě písemné dohody. Odchylná ujednání v takové dohodě mají přednost před ustanoveními VOP.
 5. Společnost si vyhrazuje právo měnit, doplňovat či jakkoli jinak upravovat znění těchto VOP.

 

II. Objednávka, uzavření Smlouvy 

 1. Akce FXCG Cars Day se bude konat dne 29.7.2023 v areálu Polygon Vyškov. V rámci akce budou mít Zákazníci možnost zaparkovat svá vozidla uvnitř uzavřeného areálu a v tomto areálu se pohybovat, prohlédnout si vystavená vozidla, případně otestovat svá vozidla na sportovní trati na vlastní nebezpečí, eventuálně využít služeb dle oprávnění daného druhu Zákazníkem zakoupené vstupenky. 
 2. Webové rozhraní e-shopu obsahuje informace o jednotlivých variantách vstupenek na akci FXCG Cars Day, a to:
  • běžná vstupenka, která držitele opravňuje zúčastnit se akce FXCG Cars Day jako divák, přičemž vstupenka platí pro 1 vozidlo a maximálně 5 osob,
  • premium vstupenka, která držitele opravňuje zúčastnit se akce FXCG Cars Day jako vystavovatel, tedy vystavit své vozidlo ve speciální zóně na VIP parkovišti a dále ke sportovní jízdě ve vlastním vozidle na připravené trati, přičemž vstupenka platí pro 1 vozidlo a maximálně 5 osob,
  • VIP vstupenka, která držitele opravňuje zúčastnit se akce FXCG Cars Day jako VIP host, tedy vystavit své vozidlo ve speciální zóně na VIP parkovišti, dále ke sportovní jízdě ve vlastním vozidle na připravené trati, dále ke vstupu do vyhrazené VIP zóny, dále ke konzumaci jídel a nápojů dostupných ve VIP zóně a dále k jízdě na sportovním simulátoru, přičemž Vstupenka platí pro 1 osobu. Spolujezdci (maximálně 4 osoby) platit za vstup nemusí, není jim ovšem umožněno využívat výhody VIP.
   Společnost si vyhrazuje právo umožnit nákup VIP vstupenky pouze vybraným Zákazníkům. 
 3. Webové rozhraní e-shopu dále obsahuje informace o cenách jednotlivých vstupenek a možností úhrady. Ceny jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní e-shopu. 
 4. Pro objednání vstupenky vyplní Zákazník objednávkový formulář ve webovém rozhraní e-shopu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané variantě vstupenky a informacích o Zákazníkovi (dále společně jen jako „Objednávka“).
 5. Před zasláním Objednávky Společnosti je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Zákazník vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník Společnosti kliknutím na tlačítko „Potvrďte nákup“. Údaje uvedené v Objednávce jsou Společností považovány za správné.
 6. Odeslání Objednávky se považuje za takový úkon Zákazníka, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané vstupenky, cenu, osobu Zákazníka a je pro smluvní strany závazným návrhem smlouvy. Podmínkou platnosti Objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na e-shopu a potvrzení Zákazníka o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil.
 7. Společnost neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Zákazníkovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Zákazníka uvedenou v Objednávce (dále jen „elektronická adresa Zákazníka“). 
 8. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Zákazník sám.
 9. Smlouva je uzavírána v českém jazyce a je Společností archivována za účelem jejího řádného plnění a není přístupná třetím stranám.
 10. Poté, co Společnost obdrží platbu za vstupenky, zašle vstupenky v podobě QR kódu na e-mailovou adresu Zákazníka, uvedenou v Objednávce. Zákazník je povinen mít tento QR kód u sebe v okamžiku vstupu na akci FXCG Cars Day, v opačném případě mu nebude umožněn vstup na akci. 

 

III. Cena vstupenek

 1. Cenu za vstupenky Zákazník uhradí Společnosti bezhotovostně prostřednictvím platební brány GoPay - poskytovatelem platební brány je společnost GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, se sídlem č.p. 67, 370 01 Planá; platby probíhají po přesměrování na zabezpečené servery poskytovatele platební brány, Společnosti nejsou předávány údaje o platební kartě či jiné citlivé údaje týkající se prováděné platby vyjma informace o tom, zda byla platba úspěšně přijata či nikoli.  
 2. V případě, že cena vstupenek nebude uhrazena nejpozději do 2 pracovních dnů ode dne odeslání Objednávky Společnosti, považuje se Objednávka za stornovanou. 

 

IV. Práva z vadného plnění

 1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy. 
 2. Práva z vadného plnění uplatňuje Zákazník u Společnosti na adrese jejího sídla, eventuálně písemně (e-mailem nebo prostřednictvím poštovní zásilky). Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Společnost obdržela od Zákazníka reklamaci.
 3. Společnost si vyhrazuje právo akci FXCG Cars Day zrušit z důvodu nepřízně počasí. Takový postup není vadným plněním ze strany Společnosti, ani jejím prodlením. V takovém případě má Zákazník právo na vrácení 50% uhrazené ceny za vstupenku nebo vstupenky. 

 

V. Další práva a povinnosti smluvních stran

 • Zákazník je v rámci akce povinen jezdit a parkovat pouze na zpevněných plochách. V případě, že bude Zákazník parkovat či jezdit mimo zpevněné plochy (zejména na trávníku či na poli), odpovídá za škodu, která takovým jednáním vznikne. 
 1. Společnost není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
 2. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů (tedy sporů mezi Společností a Zákazníkem, který není podnikatelem), ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.
 3. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů ze Smlouvy mezi Společností a Zákazníkem.
 4. Společnost nabízí pouze datované vstupenky, tzn. vstupenky na konkrétní sportovní akci. Ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, Zákazník není oprávněn odstoupit od smlouvy o koupi datovaných vstupenek.

 

VI. Ochrana osobních údajů

 1. Svou informační povinnost vůči Zákazníkům ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů zákazníka pro účely plnění smlouvy uzavřené mezi provozovatelem (Společností) a Zákazníkem, pro účely jednání o smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností Společností plní provozovatel (Společnost) prostřednictvím zvláštního dokumentu – Zásadami zpracování osobních údajů, který je dostupný zde
 2. Uzavřením smlouvy s provozovatelem (Společností) osobou Zákazníka, jejíž součástí jsou vždy tyto obchodní podmínky, Zákazník výslovně prohlašuje, že je seznámen se zásadami zpracování osobních údajů, s jejichž zněním se před uzavřením Smlouvy Zákazník seznámil. 
 3. Společnost zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“).

 

VII. Závěrečná ujednání

 1. Veškerá práva a povinnosti mezi Společností a Zákazníkem se řídí platnými a účinnými právními předpisy České republiky.
 2. Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 
 3. V případě vyšší moci je Společnost zproštěna všech svých povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto obchodních podmínek a jakékoliv jejich nedodržení ze strany Společnosti bude tolerováno, stejně jako nebude Společnost odpovědná za jakoukoli případnou škodu v situaci, kdy takovéto nedodržení bude způsobeno některou z příčin vyšší moci. Za vyšší moc se považuje zejména živelní pohroma či pohromy, svévolné jednání třetích osob, revoluce, povstání, vzpoura, pouliční bouře, stávky, pracovní výluky, obsazení majetku nezbytného pro plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, války, invaze, mobilizace, embargo, vojenský režim, nouzový stav, stav ohrožení státu, mimořádné opatření při epidemii a nebezpečí jejího vzniku, krizové opatření, změna politické situace, která omezuje či znemožňuje plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy, znečištění radioaktivitou z jaderného paliva nebo z jakékoliv jiné nebezpečné součásti výbušného jaderného zařízení nebo součásti takového zařízení, teroristický útok, nečinnost státních orgánů, v době uzavření Smlouvy objektivně nepředvídatelný vliv a nařízení orgánů veřejné správy, jakékoliv nové obecně závazné právní předpisy s retroaktivní časovou působností, které brání Společnosti v plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy a Společnost je nemohla předvídat, překonat nebo odvrátit ani ovlivnit ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze po ní spravedlivě požadovat či prodlení třetích osob. 
 4. Kontaktní údaje Společnosti: adresa pro doručování F.X.C.G. Education s.r.o., Koperníkova 4526/1, Židenice, 615 00 Brno, adresa elektronické pošty info@fxcg-education.cz. 
 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí jen a výhradně pro akci FXCG Cars Day a jen pro ni je jimi Společnost vázána. Pro další obdobné akce nebude jejich obsah považován za dosavadní obchodní praxi smluvních stran. 
 6. Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 13. 7. 2023. Společnost si vyhrazuje právo změnit tyto Všeobecné obchodní podmínky bez předchozího upozornění.

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram