Pravidla soutěže o 2 vstupenky na inspirativní konferenci CESTY NA VRCHOL

(dále jako „Pravidla“)

A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Pořadatelem soutěže je F.X.C.G. Education s.r.o se sídlem Koperníkova 4526/1, Židenice, 615 00 Brno IČO 09207392 zapsaná pod spisovou značkou C 117812 u Krajského soudu v Brně (dále jako „pořadatel“).

Kontaktní údaje pořadatele ve věci soutěže: info@fxcg-education.cz, +420 725 806 324.

 1. Předmětem těchto Pravidel je vymezení podmínek, za kterých se mohou soutěžící zapojit do soutěže o 2 vstupenky na inspirativní konferenci CESTY NA VRCHOL , kterou organizuje pořadatel (dále jako „soutěž“), a dále podmínek pro výběr výherce a předání výhry ze strany pořadatele. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je dodržovat.
 1. Pořadatel tímto prohlašuje, že:
 • soutěž není žádným způsobem sponzorována, podporována ani spravována společností Meta Platforms, Inc. a nijak s ní nesouvisí;
 • společnosti Meta Platforms, Inc. vůči soutěžícím v rámci soutěže nevznikají žádná práva ani povinnosti.

B. PODMÍNKY ÚČASTI

 1. Pro účast v soutěži je nutné splnit následující podmínky:
 • věk soutěžícího v den vyhlášení soutěže je alespoň 18 let a soutěžící je plně svéprávný;
 • soutěžící musí mít při účasti v soutěži osobní profil na sociální síti Instagram;
 • dodržování podmínek sítě Instagram po celou dobu trvání soutěže.
 1. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele a další osoby, které se jakýmkoliv způsobem podílí na činnosti pořadatele, a dále osoby blízké osob vyloučených z účasti na soutěži tímto článkem Pravidel.
 1. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.

C. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

 1. Pro účast v soutěži je třeba splnit zadání: ​
 2. Sledovat profil pořadatele @f.x.c.g a záložní profil @fxcg_cz
 3. Dát like soutěžnímu příspěvku.
 4. Do komentářů označ kámoše, kterého by si s sebou vzal na sobotní konferenci.
 5. Každý soutěžící může přidat pouze 1 komentář.
 1. Soutěžící se soutěže může zúčastnit od zveřejnění příspěvku o konání soutěže do 17. 1. 2024 do 20:00 hod. Výherce pořadatel vyhlásí 17. 1. 2024 večer ve stories na instagramovém profilu pořadatele.
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže soutěžící:
 • o kterých pořadatel zjistil, nebo má důvodné podezření, že porušují Pravidla, nebo
 • nesplňují podmínky pro účast v soutěži, nebo
 • v rámci soutěže sdílí vulgární, urážlivé, rasistické, či jinak nevhodné výroky či příspěvky, které jsou v rozporu s dobrými mravy nebo poškozují dobré jméno pořadatele.
 • kteří, přidají více než jeden komentář.
 1. Soutěž má 1 výherce, který získá 2 vstupenky na inspirativní konferenci CESTY NA VRCHOL https://www.inspirativnikonference.cz/
 1. Výherce soutěže bude vybrán pořadatelem podle toho, zda a jak splnil zadání soutěže. Výherce pořadatel vybere náhodně z komentářů. Výběr výherce je na uvážení pořadatele.
 1. Po vyhlášení výherce tento výherce kontaktuje pořadatele takto:
  napíše mu do zprávy na Instagramu a sdělí mu údaje potřebné pro předání výhry. Pokud se výherce pořadateli tímto způsobem nepřihlásí ani do 3 dní od vyhlášení výsledků soutěže, provede pořadatel do 3 dní nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.
 1. Pokud výherce výhru odmítne, provede pořadatel do 1 dne, ode dne, kdy to výherce odmítne, nový výběr/losování výherce a oznámí ho stejným způsobem jako původního výherce.
 1. Výherce má právo na výhru, kterou pořadatel v soutěži nabízí. Výherci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění.
 1. Pořadatel si vyhrazuje právo změnit tato Pravidla. Každou změnu Pravidel pořadatel odůvodní a včas oznámí soutěžícím stejným způsobem, jako soutěž vyhlásil.

D. OSOBNÍ ÚDAJE, AUTORSKÁ PRÁVA

 1. Zapojením soutěžících do soutěže vzniká pořadateli právo zpracovávat osobní údaje těchto soutěžících v rozsahu nezbytném pro to, aby soutěž proběhla podle Pravidel, mohli být vyhlášeni její výherci a předána výhra.
 1. Osobní údaje soutěžících pořadatel zpracovává jako jejich správce v tomto rozsahu:
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat pouze tyto osobní údaje soutěžících — jméno a příjmení, resp. uživatelské jméno na sociální síti Instagram, emailovou a doručovací adresu a telefonní číslo (u výherců);
 • pořadatel zpracovává osobní údaje za účelem zajištění průběhu, ukončení a vyhlášení soutěže podle Pravidel a za účelem následné komunikace s výherci a předání výhry;
 • právním základem pro zpracování je plnění smlouvy (resp. plnění toho, k čemu se pořadatel zavázal v těchto Pravidlech);
 • pořadatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje soutěžících nejdéle 1 rok po skončení soutěže, pokud mu právní předpisy v konkrétním případě nenařizují delší dobu zpracování (uchovávání);
 • pořadatel je oprávněn osobní údaje soutěžících předat pouze smluvním partnerům, kteří s ním spolupracují na soutěži, případně smluvním partnerům, kteří pro pořadatele zajišťují marketingové, IT, účetní a právní služby;
 • soutěžící má ve vztahu ke zpracovávaným osobním údajům právo na přístup, výmaz, opravu, omezení zpracování, přenositelnost a dále právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), to vše v rozsahu nařízení GDPR.

Kontaktní údaje osoby, která je u pořadatele odpovědná za ochranu osobních údajů (zaměstnanec, pověřenec pro ochranu osobních údajů):
ROMANA JATIĆ, e-mail: jatic@fxcg.cz.

 1. V případě, že bude chtít pořadatel využít osobní údaje k jinému účelu, než je uvedeno v těchto Pravidlech, např. zveřejnit jméno, příjmení a fotografii výherce na svých internetových stránkách apod., požádá konkrétní osobu o její výslovný a dobrovolný souhlas.
 1. Vzhledem k tomu, že výherní komentář (komentáře) má povahu díla chráněného autorským zákonem, výherce zapojením do soutěže potvrzuje, že je autorem příspěvku a/nebo má k němu veškerá potřebná autorská práva, a uděluje souhlas s jeho použitím (tj. uděluje pořadateli k příspěvku bezplatnou, časově a územně neomezenou licenci) tímto způsobem:
 • zveřejnění na webových stránkách pořadatele www.fxcg-education.cz v rámci článku o průběhu soutěže a jejích výsledcích,
 • zveřejnění příspěvků (zejména stories) na sociálních sítích pořadatele o tom, jaké soutěžní komentáře pořadatele pobavily nebo zaujaly.
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram