Reklamační řád

  1. Tento reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek Společnosti F.X.C.G. Education s.r.o., IČ: 09207392, DIČ: CZ09207392 se sídlem Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 117812 (dále také jen „Společnost“), jakožto provozovatele webové stránky https://www.fxcg-education.cz.
  2. Zákazník je povinen se seznámit s Reklamačním řádem a Všeobecnými obchodními podmínkami před odesláním závazné objednávky. Jako doklad o záruce vystavuje Společnost nákupní doklad (fakturu) se zákonem stanovenými údaji pro uplatnění reklamace (název služby, cena, množství, datum prodeje atp.).
  3. Společnost garantuje, že služba poskytnutá Společností nemá vady a je poskytnuta v souladu se smlouvou, uzavřenou mezi Zákazníkem a Společností. Souladem se rozumí zejména to, že služba odpovídá popisu a trvá po uvedenou dobu, či je poskytnuta ve sjednanou dobu na sjednaném místě.
  4. V případě, že služba poskytnutá Společností není ve shodě se smlouvou, uzavřenou mezi Společností a Zákazníkem (dále jen „rozpor se smlouvou“), má Zákazník právo na to, aby Společnost bezplatně a bez zbytečného odkladu službu uvedla do stavu odpovídajícího uzavřené smlouvě. Není-li takový postup možný, může Zákazník požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo od smlouvy odstoupit. 
  5. Reklamaci je nutno uplatnit bez zbytečného odkladu, nejpozději pak do 6 měsíců ode dne poskytnutí služby. 
  6. V případě, že si přejete poskytnutou službu reklamovat, okopírujte fakturu, popř. napište na list papíru Vaše jméno, adresu, telefon, číslo objednávky (faktury) nebo jiným způsobem doložte, že služba byla poskytnuta Společností a tuto reklamaci zašlete na adresu: F.X.C.G. Education s.r.o., Nové sady 988/2, Staré Brno, 602 00 Brno nebo elektronicky prostřednictvím e-mailové adresy info@fxcg.cz. 
  7. Na vyřízení reklamace má Společnost 30 dní ode dne doručení reklamace. V případě, že reklamace bude oprávněná, má Zákazník právo na úhradu nutných nákladů, zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamace. Po vyřízení reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. 

Tento reklamační řád nabývá platnosti a účinnosti dnem 1. 8. 2021.

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram